Ezechiël

Ezechiël - Elihu van Groeneveld | Northernlights300.org

... God versterkt zal worden'. Ook kan er de betekenis 'God is machtig' aan worden toegekend ... Ezechiël | Kindernevendienst weblog ... . Ezechiël profeteerde over de ondergang van Jeruzalem, maar ook over het herstel en de wedergeboorte van Israël; het stuk waar God sterk maakt. Ezechiël begon onmiddellijk met preken en demonstreerde Gods waarheid, toen hij het naderend beleg en de verwoesting van Jeruzalem voorspelde (hoofdstuk 4-24). Deze verwoesting zou Gods oordeel zijn over de afgoderij van het volk. Ezechiël daagde hen uit van hun verkeerde wegen terug te keren. Ezechiël is zo overwe ... Ezechiël — Watchtower ONLINE LIBRARY ... . Ezechiël daagde hen uit van hun verkeerde wegen terug te keren. Ezechiël is zo overweldigd dat hij zich 'voorover op de grond laat vallen' (Ezech. 1:3, 28). 3 Maar het is niet alleen Jehovah's bedoeling Ezechiël met ontzag te vervullen. Zijn eerste visioen is — net als de rest van de visioenen in dit bijzondere profetische boek — vol betekenis, zowel voor hemzelf als voor trouwe aanbidders van Jehovah in deze tijd. Ezechiël brengt de boodschap van het oordeel van God. Het volk Juda had: * De wetten van GOD overtreden, * De tempel van GOD ontwijd, * De sabbat geschonden, * Valse profeten nagelopen, * Zich onrein gedragen. * Zich met ontucht ingelaten, * Verbindingen aangegaan met vreemde machten. Tenslotte brengt Ezechiël de boodschap van herstel. 9 Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. 10 Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Ezechiël 7. 7. Het einde komt. 1 Het woord des Heren kwam tot mij: 2 Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here Here over het land Israëls: het einde komt! Het einde over de vier hoeken des lands! 3 Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ezechiël 37:1-28—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. Ezechiël 12:6b; Ik heb jou (als) een wonderteken gegeven voor het huis van Israël; vgl. Ik heb jou een wonderteken gegeven voor het huis van Israël. - In de uitleg en vertaling geeft de tekst tussen de 2 haakjes een extra leesmoge-lijkheid weer; b.v. Ze (her)bouwden de nieuwe tempel in Jeruzalem. Ezechiël houdt dan als het ware het gesprek met kinderen, voor ze naar de eigen ruimte gaan. Dit onderdeel is sterk geïnspireerd op het TV-programma de wereld draait door. Ezechiël heeft een eigen visie op wat er gebeurt. In de Kind op Zondag staat bij het onderdeel "voorbereiden" en "wat vindt Ezechiël" het materiaal van Ezechiël. Ezechiël krijgt de opdracht hun het oordeel aan te zeggen (vers 27 27 Dit moet u tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE: [Zo waar] Ik leef, voorwaar, zij die zich in die puinhopen bevinden, zullen door het zwaard vallen, en wie op het open veld is, hem zal Ik aan de [wilde] dieren geven om hem op te [laten] eten, en zij die in de bergvestingen en in de grotten zijn, zullen door de pest sterven. Ezechiël 36 Ezechiël 36. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 35 Profetie over het Seïrgebergte en de bergen van Israël. 35 1. 35:1-15 . Jes. 34:1-17 63:1-6 Jer. 49:7-22 Ezech. 25:12-14 Amos 1:11-12 Ob. 1-14 Mal. 1:2-5 Ezechiël 34:26: Er komen stromen van zegen: Ezechiël 36:22-28: Hoor, huis van Israël: Ezechiël 36:25-27: Met het schaamrood op de kaken: Ezechiël 36:26: De Heer heeft mij gezien en onverwacht: Ezechiël 36:36: De Geest des Heren heeft: Ezechiël 37: De steppe zal bloeien: Ezechiël 37: Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer: Ezechiël ... Als Ezechiël vijf jaar in ballingschap is, komt op de nog eens nauwkeurig gedateerde dag - "de vijfde van de maand" (verzen 1,2 1 In het dertigste jaar, in de vierde [maand], op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het [dat] de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te ... Wanneer en waar Ezechiël geprofeteerd heeft, vs. 1, enz. God toont hem een zeer wonderbaarlijk gezicht, van vier dieren, 4, 5, enz. Van vier raderen, 15. En van een troon, waarop de Heere in eens mensen gedaante Zich vertoonde, als Regent en Rechter van de ganse wereld, 26. Gods openbaring aan Ezechiël...

INFORMATIE

AUTEUR
Elihu van Groeneveld
DIMENSIE
7,6 MB
BESTANDSNAAM
Ezechiël.pdf

OMSCHRIJVING

Onderweg naar Emmaüs hoor je het Jezus zeggen: "Wie niet gelooft dat de profeten het over Mij hebben, heeft weinig verstand en is kort van begrip!" Al wandelend krijgen de twee leerlingen onderricht. Jezus begint bij Mozes. Welke profeten er nog meer worden besproken, blijft onvermeld. De spontane jubel na de exegese van de Opgestane Heer is ons wèl nagelaten: "Jezus zet met Zijn profeten het hart in brand!" Of het Bijbelboek Ezechiël dezelfde licht ontvlambare stof bevat, gaan we in deze studie ontdekken.Ezechiël wordt door God aangesproken met de Geuzennaam van Jezus. Als mensenkind mag hij het verlossende werk van de Mensenzoon laten zien. God heeft een indringende boodschap voor het opstandige Volk van toen. De Waarde voor de eigenzinnige kerk van nu, doet er beslist niet voor onder. De kerk krijgt een sneak preview van haarzelf.Deze studie belicht de oude woorden vanuit een nieuwtestamentisch perspectief. En wat blijkt? God heeft ons via Ezechiël ontzettend veel te vertellen. Jezus zet met Ezechiël niet alleen het hart in brand, maar Hij wil dolgraag dat het vuur ook overslaat naar de wereld. De boodschap is helder: ''Kerk van Christus, blus de heilige Geest niet uit....!''

Wil je het boek lezen?Ezechiël in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Elihu van Groeneveld. Lezen Ezechiël Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN