Orthodoxe verering van de Moeder Gods

Orthodoxe verering van de Moeder Gods - Heilige Aartsbisschop Joan | Northernlights300.org

...lijking van het mysterie van de incarnatie ... Sinds wanneer wordt in de RK-kerk Maria vereerd? - GoeieVraag ... . Vandaar dat in de Russische volksliteratuur vaak een verbinding gelegd wordt tussen "Moeder vochtige aarde" en de verering van de Godsmoeder. De betreurde Metropoliet Polyevktos van Duitsland en Exarch van Nederland (1912-1988) De betreurde Metropoliet Emilianos van België (1915-2011) Mgr. Panteleimon, emeritus Metropoliet van België (° 1935) Wij besluiten dat, evenals het heilige en levendmakende kruis, zo ook de heilige en kostbare iconen, geschilderd met verf, of gemaakt met kleine steentjes of met wat voor materiaal ook, geplaatst worden in de heilige kerken van God, of het nu gaat om iconen van onze Heer, God en Heiland Jezus Christus, van de heilige Moeder Gods, of van de heilige engelen of heilige en eerbiedwaardige mensen ... Moeder Gods is de titel aan Maria gege ... Orthodoxe verering van de Moeder Gods Boek PDF Online ... ... Moeder Gods is de titel aan Maria gegeven door de kerkvaders van het Concilie van Efeze (431). De uitzonderlijke verering van de Moeder Gods is te verklaren uit de speciale plaats die zij in de Verlossing inneemt. Door haar uitverkiezing kon de menswording van Christus verwezenlijkt worden. God als liefhebbende Moeder, God als Mama. Meestal wordt God voorgesteld als een Man. Hij is de Schepper van de wereld, de Rechter die het eindoordeel velt, de liefdevolle Vader, de Herder, onze Held de Verlosser en Bevrijder. De Kerk verleent de titel aan de maagd Maria omdat zij vrijwillig het Moederschap van Jezus de Christus aanvaardde. Door haar werd de menswording van God een feit. De uitdrukking wordt voor het eerst gebruikt door haar nicht Elizabeth, de moeder van Johannes de Voorloper en Doper: "Vanwaar valt mij de eer te beurt dat de Moeder van mijn Heer tot mij komt?" Nee, de Bijbel leert niet dat Maria de moeder van God is en zegt ook niet dat christenen Maria moeten aanbidden of vereren. * Denk eens over het volgende na: Maria heeft nooit beweerd dat ze de moeder van God was. De Bijbel legt uit dat ze moeder werd van 'de Zoon van God', niet van God zelf (Markus 1:1; Lukas 1:32). Geschiedenis. De kathedraal werd tussen 1555 en 1560 gebouwd. De volledige naam van het kerkgebouw luidt Sobor Pokrova, tjsto na rvoe (Собор Покрова, что на рву), hetgeen "Kathedraal van de voorbede van de Moeder Gods op de greppel" betekent. De Pokrovkathedraal verving een oudere verlaten kerk op dezelfde plaats. De gelovigen waren ervan overtuigd dat de bescherming van de stad tegen de invallen van de Turken tijdens de oorlog in de17e eeuw te danken was aan de verering van de Moeder Gods. De legende verhaalt dat de projectielen, door de vijand afgevuurd, terugkeerden en op de Turken zelf neervielen. FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING14 september De moeder van Keizer Constantijn had zich laten dopen in 313 en ondernam een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Zij zou daar, aldus de legende, bij Golgota drie kruisen hebben aangetroffen. Toen een doodzieke vrouw een van deze drie kruisen aanraakte en vervolgens genas, zou bisschop Makarius dit als het kruis van Christus… Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilios de Grote IIIe Zondag van de Heilige en Grote Vasten Zondag van de Verering van het Heilig en Kostbaar Kruis Orthodoxe Parochie van de Heilige Dimitrios te Maasmechelen (België) Voorgangers : Priester Ioannis Roukounakis, Diaken Arkadi Vernikov Gezangen : o.l.v. Christophe D'Aloisio Zondag 11 maart 2007 Tempelgang van de Moeder Gods 21 November TROPARION :Heden is het begin van Gods welbehagen : de voorbereidende Verkondiging van de Verlossing der mensen. De Maagd komt in de Tempel Gods en verkondigt reeds aan allen de Christus. Tot haar willen ook wij met de Engel roepen : Verheug U, Vervulling van het Heilsplan van… De feestdag van het Ontslapen van de Moeder Gods is 15 augustus Over de dood en ten hemelopneming van Maria vinden we niets in de Bijbel. Bij het concilie van Efese (431) kreeg Maria de eretitel van Theotokos, dit is: " Moeder van God". Vanaf dat moment leeft de verering van Maria op in de oosterse […] De term Mariaverering heeft betrekking op de actieve verering die de meerderheid van de christenen (katholieken, anglicanen, kopten en orthodoxen) heeft voor de Heilige Maagd Maria, de moeder van Jezus Christus. 38 relaties. Vanaf 431 na Chr. , toen de kerk officieel verklaarde dat Maria de moeder van God genoemd mocht worden, is de...

INFORMATIE

AUTEUR
Heilige Aartsbisschop Joan
DIMENSIE
6,38 MB
BESTANDSNAAM
Orthodoxe verering van de Moeder Gods.pdf

OMSCHRIJVING

Sinds Christus’ geboorte uit een maagdelijke schoot, in de tijd en op aarde, staan de persoon en de verering van de Altijd-Maagd en Moeder Gods Maria ter discussie. Enerzijds zijn er immers, sinds twintig eeuwen, de vaak hoog oplaaiende meningsverschillen tussen de Christenen en anders-gelovigen over de uniciteit van Jezus Christus, én Zijn Moeder. Voor wie waarlijk gelooft, is Hij immers “de Eengeboren Zoon van God, Die uit de Vader geboren is, vóór alle eeuwen (…) en Die om ons, mensen, en omwille van onze verlossing uit de hemel is nedergedaald en vlees heeft aangenomen uit de Heilige Geest en de Maagd Maria, en mens is geworden.” (Geloofsbelijdenis van Nicea) Anderzijds vallen helaas ook herhaalde en verhitte conflicten te betreuren tussen de Christelijke denominaties over de wijze, waarop de Moeder Gods vereerd kan of mag worden. “De Orthodoxe Verering van de Moeder Gods” is een zeldzame combinatie en uiterst waardevolle synthese van krachtige en gefundeerde standpunten en poëtische hymnen en lofzangen, waarmee eerbiedwaardige Kerkvaders in de loop der eeuwen het schip van de Orthodoxe Kerk ongehavend doorheen de vele stormen van kritiek hebben geloodst.

Wil je het boek lezen?Orthodoxe verering van de Moeder Gods in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Heilige Aartsbisschop Joan. Lezen Orthodoxe verering van de Moeder Gods Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN