Toezicht en aansprakelijkheid

Toezicht en aansprakelijkheid - I. Giesen | Northernlights300.org

... (procesinformatie) Belasting betalen of terugkrijgen (procesinformatie) Aansprakelijkheid (ondernemers) Bestuurdersaansprakelijkheid; Inlenersaansprakelijkheid ... Ivo Giesen - Publicaties ... . Ketenaansprakelijkheid; Aansprakelijkheid bij rechtspersonen en niet-rechtspersonen; Toezicht 7.3.2 Aansprakelijkheid voor falend toezicht 171 7.3.3 Gedogen 173 7.3.4 Het veenbroei-arrest 175 7.3.5 Niet-naleving van regelgeving door de gemeente 177 7.4 Effecten van vergunningen op aansprakelijkheden 177 7.4.1 Vrijwarende werking? 178 7.4.2 Gemeentelijke aansprakelijkheid bij vergund evenement?180 Hieronder ... Toezichthouder (overheid) - Wikipedia ... .4 Effecten van vergunningen op aansprakelijkheden 177 7.4.1 Vrijwarende werking? 178 7.4.2 Gemeentelijke aansprakelijkheid bij vergund evenement?180 Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke oorzaken van directe aansprakelijkheid. Wegens geen of slecht toezicht houden Dat toezicht betreft niet alleen de lesperioden, maar ook de periodes buiten de lessen (vlak voor en na schooltijd, tijdens pauzes en tussenuren) waarin de leerling zich op of rond de school bevindt en er van de school […] In de praktijk en sectorale wetgeving wordt de term raad van toezicht namelijk veel gebruikt. Het oorspronkelijke wetsvoorstel bepaalde dat bij aansprakelijkheid in faillissement voor bezoldigde bestuurders en commissarissen van niet-commerciële verenigingen en stichtingen het bewijsvermoeden kwam te gelden. Review of: Toezicht en aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden. / van Maanen, G.E. In: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht Op 8 juni jongstleden is het langverwachte wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen ingediend, nadat in het voorjaar 2014 een consultatiedocument het licht had gezien. Op het consultatiedocument zijn veel reacties gekomen met als gevolg dat het thans ingediende wetsvoorstel op een aantal belangrijke punten is aangevuld dan wel gewijzigd. Aansprakelijkheid Raad van Toezicht. 28 februari 2014. Het toezichthoudende orgaan van verenigingen en stichtingen wordt aangeduid met de term Raad van Toezicht. Leden van een Raad van Toezicht hebben verschillende bevoegdheden en dragen verantwoordelijkheden. Het toezicht en de toezichthouders staan in Nederland op dit moment sterk in de belangstelling. Tot op heden is er echter minder aandacht voor de eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid van die toezichthouders, hoewel er op zichzelf voldoende aanleiding is om dat onderwerp nader te bestuderen (Volendam, Enschede, Vie d'Or). Toezicht en naleving Wet NErpe. Om naleving van Europese regels beter te waarborgen, is in mei 2012 de wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteit aangenomen.Met de wet NErpe krijgt de rijksoverheid nu instrumenten in handen om de naleving van Europese regelgeving af te dwingen jegens organen en instanties ('publieke entiteiten') die het Europese recht niet (juist) naleven. Stel dat het bestuur iemand aanstelt om de financiën te doen en die persoon maakt fouten in de boekhouding, dan is dat uw verantwoordelijkheid, omdat u als bestuur toezicht dient te houden. Of u als bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk bent hangt af van het soort organisatie dat u bestuurt (zie hieronder) en van wat er in de statuten staat. De aansprakelijkheid van de overheid wordt dan veelal gebaseerd op onvoldoende toezicht en handhaving. Het onderzoek inventariseert de voor- en nadelen van diverse vormen van aansprakelijkheid van toezichthouders en onderzoekt of er redenen zijn de aansprakelijkheid van toezichthouders en overheid bij onvoldoende toezicht en handhaving in het algemeen te beperken of te limiteren. De vraag wanneer zich aansprakelijkheid van de school voordoet, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Mogelijke oorzaken van directe aansprakelijkheid kunnen zijn: Wegens geen of slecht toezicht houden, wegens risicoscheppende opdrachten (vanuit school i.c. de leraar) en wege...

INFORMATIE

AUTEUR
I. Giesen
DIMENSIE
4,21 MB
BESTANDSNAAM
Toezicht en aansprakelijkheid.pdf

OMSCHRIJVING

Het toezicht en de toezichthouders staan in Nederland op dit moment sterk in de belangstelling. Tot op heden is er echter minder aandacht voor de eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid van die toezichthouders, hoewel er op zichzelf voldoende aanleiding is om dat onderwerp nader te bestuderen (Volendam, Enschede, Vie d'Or). Deze (rechtsvergelijkende) studie beoogt dan ook die aansprakelijkheid nader te belichten. Daarbij staat centraal de vraag welke argumenten er voor of tegen aansprakelijkheid van toezichthouders aangevoerd worden of zouden kunnen worden en of het huidige systeem van aansprakelijkheid voldoet.In dat kader passeren diverse vragen van toezicht en aansprakelijkheid de revue, zoals: Wat is toezicht eigenlijk en wie zijn er dan toezichthouder, en wat is het doel en de ratio van toezicht? Daarnaast wordt andacht besteed aan: de (afgeleide) aansprakelijkheid van de zijdelingse dader, de aansprakelijkheid wegens een nalaten, de invloed van het bestuursrecht en de positie van de overheid, de grondslag voor de aansprakelijkheid en de (invulling van de) zorgvuldigheidsnorm, de relativiteit, de causaliteit en de eventuele eigen schuld, aan mogelijke vrijwaringen en aan het proces- en bewijsrecht, inclusief de 'omkeringsregel'.In de slotbeschouwing worden de diverse resultaten op een rij gezet en wordt besproken in hoeverre het geldende systeem van Nederlands aansprakelijkheidsrecht voldoet als het gaat om de bepaling van de aansprakelijkheid van toezichthouders.Ivo Giesen is als hoogleraar Privaatrecht verbonden aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht.

Wil je het boek lezen?Toezicht en aansprakelijkheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur I. Giesen. Lezen Toezicht en aansprakelijkheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN