Nakoming

Nakoming - M.W. Scheltema | Northernlights300.org

...l gebeuren door een ingebrekestelling van de wederpartij ... Nakoming door Martijn Scheltema (Boek) - Managementboek.nl ... . Is nakoming nog wel mogelijk, dan moet de schuldenaar eerst in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten. » Meer over verzuim verzuim komen voordat het recht op schadevergoeding ontstaat. Vordering tot nakoming Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. Niet nakomen overeenkomst en wanprestatie. Het komt re ... Synoniemen van nakoming; ander woord voor nakoming ... ... . Niet nakomen overeenkomst en wanprestatie. Het komt regelmatig voor dat afspraken niet worden nagekomen. Dit kan erg vervelend zijn en vaak kost het ook nog eens geld dat de ander de overeenkomst of afspraak niet nakomt. Art. 6:74 BW - BW - Artikel 74 Burgerlijk Wetboek Boek 6 - Artikel 74 1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen ......

INFORMATIE

AUTEUR
M.W. Scheltema
DIMENSIE
9,2 MB
BESTANDSNAAM
Nakoming.pdf

OMSCHRIJVING

In dit deel wordt allereerst een schets gegeven van het rechtskarakter van de betaling. Daarna wordt de vraag besproken wat moet worden nagekomen en de wijze waarop dat moet plaatsvinden. In dit kader wordt onder andere de betaling door middel van het geven van zaken, de girale betaling en de betaling door middel van een papier behandeld. Vervolgens komt aan de orde welke personen bij nakoming kunnen zijn betrokken. Daarbij wordt met name bezien door wie en aan wie kan of moet worden gepresteerd. Verder worden de plaats en het tijdstip van nakoming besproken. Ten slotte komt een aantal nog niet behandelde aspecten van de nakoming aan de orde. Hieronder vallen de toerekening en de kosten van betalingen.

Wil je het boek lezen?Nakoming in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.W. Scheltema. Lezen Nakoming Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN