Effecten van de zorgplicht

Effecten van de zorgplicht - M. van Luyn | Northernlights300.org

...orgplicht Maarten van Luyn Edgar du Perron m ... Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg ... .m.v. Sonja Smit KLUWER Tj|f Deventer - 2004. Inhoud Woord vooraf V Afkortingenlijst XIX DEEL IINLEIDING Hoofdstuk 1. Zorgplicht 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Juridische kwalificatie van efFectendienstverlening 4 een wat meer concretere invulling van de zorgplicht. Vragen als "waar moet ik aan voldoen" en "welke maatregelen zijn voor het bevoegd gezag acceptabel" zijn regelmatig aan de orde. c. De toezichthouder van het waterschap he ... Renteswap en zorgplicht van de bank - BeursEffecten ... . c. De toezichthouder van het waterschap heeft geen heldere criteria waaraan hij de eventuele nadelige effecten van een toepassing kan toetsen. Te veel blootstelling aan Uv-straling kan zonder passende bescherming kan leiden tot huidkanker. Hoe meer Uv-straling, hoe hoger het risico op huidkanker. De Europese Unie beveelt haar leden aan te informeren over de bescherming tegen Uv-straling. Door de zorgplicht in een aantal Europese landen worden werkgevers zelfs geacht om toe te zien op het voorkomen van gezondheidsschade door Uv ... "De Hoge Raad heeft al eens geoordeeld, dat de zorgplicht van de bank met zich meebrengt dat ze zich de belangen van de minderjarige behoort aan te trekken…" Eén van de oorzaken van dit soort tragische gebeurtenissen is dat bedrijven vaak geen zicht hebben (of willen hebben) op de gehele productieketen (hierna: supply chain). Het inzichtelijk maken van de gehele supply chain kan lastig zijn: aannemers maken vaak gebruik van onderaannemers waardoor het onduidelijk is waar de producten vandaan komen en onder welke omstandigheden ze zijn geproduceerd. Een belegging in effecten is bijvoorbeeld vrijgesteld als de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder is dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden. Bij een vrijgestelde belegging controleert de AFM niet vooraf of de informatie over de belegging juist, niet-misleidend en volledig is. 1 ZORGPLICHT PASSEND ONDERWIJS EN DE POSITIE VAN SCHOOLBESTUREN EN OUDERS P.J.J. Zoontjens, UvT 1. Inleiding Vanaf begin februari 2011 is er een concept van het wetsvoorstel Passend Onderwijs voor consultatie van de burgers op internet geplaatst.1 Daarin is een zorgplicht geregeld2 die erop neerkomt dat, wanneer ouders van een zorgleerling hun kind op een bepaalde school Effecten van de zorgplicht. Klachten over effectendienstverlening in de praktijk. (2004) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Effecten van de zorgplicht. Klachten over effectendienstverlening in de praktijk. Author: De Minister van Financiën zegt de Kamer toe X nieuwe evaluatie te zullen uitvoeren naar de doeltreffendheid en de effecten van artikel 4:24a Wft in de praktijk. De Staten-Generaal zal uiterlijk 1 januari 2022 een verslag met de bevindingen van deze evaluatie ontvangen. Men moet ook kijken naar de effecten van de lozing op de riolering. Zorgplicht lozing op riool. Voor lozingen op de riolering geldt altijd de zorgplicht. Uit die bepaling komen de volgende vuistregels voor lozingen op de riolering. Bij een lozing op het riool is: de temperatuur niet hoger dan 30°C; de zuurgraad ... De zorgplicht van de effecteninstelling, waarmee invulling wordt gegeven aan het algemene beginsel dat een effecteninstelling moet handelen in het belang van haar cliënt, hangt mede af van het cliëntenprofiel en de diensten die verricht worden. De zorgplicht m.b.t. één soort dienst kan dus ook verschillen al naar gelang het soort cliënt. van de thema's die in deze en volgende ronden van de integrale casestudies aan de orde komen. In hoofdstuk 2, 3 en 4 komen respectievelijk de cases uit po, vo en mbo aan de orde. Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en een afsluitende beschouwing. MIFID-BROCHURE: de Mifid-wetgeving en de zorgplicht versie 1-7-2019 ... met het overzicht van de tegoeden en effecten in portefeuille. Als uw portefeuille echter meer dan 10%...

INFORMATIE

AUTEUR
M. van Luyn
DIMENSIE
7,98 MB
BESTANDSNAAM
Effecten van de zorgplicht.pdf

OMSCHRIJVING

In het boek "Effecten van de zorgplicht" worden zowel de nationale regelgeving als recente uitspraken met betrekking tot het verlenen van effectendiensten aan particuliere beleggers systematisch behandeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van effectendienstverlening: execution only, beleggingsadvies en vermogensbeheer. De nadruk ligt op een analyse van de uitspraken van de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep DSI van de laatste jaren. Daarnaast komen ook de meest relevante uitspraken van de civiele rechter aan de orde.Het boek verschaft hiermee inzicht in hetgeen belegger en professionele effectendienstverlener op dit moment van elkaar mogen verwachten in het spanningsveld tussen zorgplicht van de instelling en eigen verantwoordelijkheid van de belegger.

Wil je het boek lezen?Effecten van de zorgplicht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. van Luyn. Lezen Effecten van de zorgplicht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN