Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel

Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel - G.H. Addink | Northernlights300.org

...EU-recht als EVRM. De bewijsregels uit het bestuursrecht zijn echter weinig vastgelegd en moeten daarom vaak blijken uit de jurisprudentie ... bol.com | Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht ... ... . In dit artikel een kijk op het bewijsrecht in ons bestuursrecht. Inleiding In het bestuursrecht kennen wij de vrij-bewijsleer. Dit betekent dat de bestuursrechter in beginsel vrij is dingen te beslissen omtrent het leveren en ... Werkgroepopdrachten Beginselen Bestuursrecht - Werkgroep 1 - 6, vragen Werkgroep 1-6, vragen en uitwerkingen Beginselen bestuursrecht - Werkgroep uitwerkingen - WG 1 Werkgroep uitwerkingen - 1-7 Werkgroep uitwerkingen. vragen + antwoorden Werkgroep uitwerkingen ... Je moet een Premium account hebben om het het volledige document te kunnen zien. van het ... Beginselen in het bestuursrecht en het ... ... . vragen + antwoorden Werkgroep uitwerkingen ... Je moet een Premium account hebben om het het volledige document te kunnen zien. van het bestuursrecht een centrale plaats te geven. Deze wortels, die wij de 'kernwaarden' van het bestuursrecht noemen, voeden het hele bestuursrecht. In alle delen van het boek hebben wij dan ook getracht een verband te leggen tussen deze kernwaarden en de con-cretiserende beginselen en regels die er een verbijzondering van zijn. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Deze cursus biedt een analyse van de opbouw, reikwijdte en kernbegrippen van de Awb. Ook krijg je inzicht inde verhouding van de Awb tot het bijzondere bestuursrecht en leer je de meest recente ontwikkelingen in (aanbouw)wetgeving. Daarnaast is er aandacht voor de betekenis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen en buiten de Awb. De bronnen van het Nederlandse recht - Duration: 17:52. DrWernaart 16,455 views. 17:52. ... Staats- en bestuursrecht studeren aan de Universiteit Utrecht - Duration: 3:39. Maar dat neemt niet weg dat ook in de toekomst het belastingrecht een eigen plaats zal blijven innemen binnen het bestuursrecht, zoals ook met andere onderdelen van het bestuursrecht het geval zal zijn. (2.63) In hoofdstuk 3 is een aantal van de geldende algemene beginselen van behoorlijk bestuur gecodificeerd. Evenals in de voorgaande drukken het geval was worden bij de behandeling van het ruimtelijk bestuursrecht zo veel mogelijk verbanden gelegd met de Algemene wet bestuursrecht. Prof.mr. P.J.J. van Buuren is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht, en lid van de Raad van State in buitengewone dienst. Mr. Europese beginselen zoals het beginsel van gelijke behandeling, het non-discriminatiebeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het transparantiebeginsel zijn - met name in de context van het recht van vrij verkeer van vestiging en het vrij verkeer van dienstverlening (artikelen 49 en 56 van het EU-Werkingsverdrag) - bekende begrippen (zie ook het Betfair-arrest). Op 10 oktober 2010 ('10-10-10') veranderde de samenstelling van het Koninkrijk der Nederlanden. Het land de Nederlandse Antillen werd opgeheven, Curaçao en S... T1 - Het legaliteitsbeginsel in het staats- en bestuursrecht: opkomst en ondergang van de geïmpliceerde bevoegdheden? AU - van Ommeren, F.J. PY - 2002. Y1 - 2002. M3 - Article. SP - 123. EP - 137. JO - Rechtsgeleerd magazijn Themis. JF - Rechtsgeleerd magazijn Themis. SN - 0165-0882. ER - 2 Indien de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektronische bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt dit noodzakelijk maken, kan bij wettelijk voorschrift het gebruik worden voorgeschreven van een bepaald type elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 10, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 (PbEU 2014, L257). Het zijn richtinggevende normen die hetpositieve recht verankeren. In deze bundel wordt ingegaan op verschillende beginselen die een functievervullen in het hedendaagse bestuursrecht. Gewezen kan worden op staatsrechtelijke beginselen,algemene rechtsbeginselen, beginselen van behoorlijk bestuur en beginselen van Europeesbestuursrecht....

INFORMATIE

AUTEUR
G.H. Addink
DIMENSIE
3,39 MB
BESTANDSNAAM
Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel.pdf

OMSCHRIJVING

De relatie tussen de burger en het openbaar bestuur staat onder druk. Deze titel draagt bij aan bewustwording, verwoording en uitwerking van de bestuursrechtelijke beginselen die de kern vormen van deze relatie. Zo ontstaat een geïntegreerde benadering van het bestuursrecht, waardoor de kloof tussen burger en bestuursrecht zal verkleinen. De bestuursrechtelijke beginselen vormen het kloppend hart van de relatie tussen burger en bestuur. Ondanks dit gegeven is er betrekkelijk weinig aandacht voor deze beginselen. Dit is problematisch, want dit gebrek aan aandacht leidt tot een verdere verharding van en een grotere afstand tussen beide partijen. Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel biedt een oplossing voor dit probleem. Er is behoefte aan een geïntegreerde benadering van instrumenten en normen in het bestuursrecht. Deze titel helpt daarbij. De auteur creëert bewustwording, verwoording en uitwerking van de bestuursrechtelijke beginselen. Dit draagt bij aan de gewenste benadering en het verkleinen van de kloof tussen burger en bestuur. In het eerste deel van deze titel bespreekt de auteur drie kernvragen van de beginselen in het bestuursrecht: Waarom zijn rechtsbeginselen zo belangrijk als kernelementen van het hedendaagse bestuursrecht? Wat verstaan we precies onder deze bestuursrechtelijke beginselen en welke bestuursrechtelijke entiteiten geven daaraan invulling? Welke rechtsbeginselen kunnen in het huidige bestuursrecht worden onderscheiden en hoe is de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren? Hierna leest u over de toepassing van deze vragen op een betrekkelijk nieuw bestuursrechtelijk beginsel: het integriteitsbeginsel. Zowel het onderliggende concept als de invulling van dit beginsel komen aan bod. De auteur positioneert het integriteitsbeginsel binnen drie groepen van bestuursrechtelijke beginselen: de algemene rechtsbeginselen in een bestuursrechtelijke context, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de algemene beginselen van goed bestuur. Tot slot wordt een voorstel om met betrekking tot het integriteitsbeginsel een regeling in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen aan u gepresenteerd. Vanzelfsprekend staat de titel stil bij de actualiteit. Zo passeren onderwerpen als #Programma Aanpak Stikstof#, #Maximum snelheid#, en #Digitalisering# de revue. Bent u betrokken bij het verbeteren van de relatie tussen overheid en burger? Dan mag deze publicatie zeker niet in uw verzameling ontbreken.

Wil je het boek lezen?Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur G.H. Addink. Lezen Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN