Studiesucces in het hoger onderwijs

Studiesucces in het hoger onderwijs - Folke Glastra | Northernlights300.org

... diversiteit - Martha Meerman ... Het volgen van een studie in het Nederlandse hoger onderwijs kan voor vluchtelingen dan ook een positief effect hebben op hun positie op de arbeidsmarkt ... PDF Studiesucces door onderwijskwaliteit - Boom hoger onderwijs ... . Vluchtelingstudenten blijken echter minder studiesucces te behalen in termen van uitval en diplomarendement dan zowel Nederlandse studenten zonder migratieachtergrond als studenten met een andere migratieachtergrond (Teunissen, 2016). Dit verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst bij studenten die vanuit het voortgezet onderwijs instromen in het hbo. Mannen vallen ook vaker uit na 1 jaar dan vrouwen. 18,2% va ... Studiesucces in het hoger beroepsonderwijs | Kengetallen ... ... . Dit verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst bij studenten die vanuit het voortgezet onderwijs instromen in het hbo. Mannen vallen ook vaker uit na 1 jaar dan vrouwen. 18,2% van de mannen staat na 1 jaar niet meer ingeschreven tegenover 13,4% van de vrouwen. Vooral mannen met een mbo-vooropleiding vallen vaak uit na het eerste jaar (23,2%). Toegankelijkheid hoger onderwijs voor mbo'ers 15-9-2017 11:12 De rol van inkomen en andere achtergrondkenmerken op doorstroom naar en studiesucces in het hoger onderwijs van mbo'ers In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek uitgevoerd naar de rol van het huishoudensinkomen en andere ... Voorwoord Toen in 2012 de voorloper van dit boek verscheen, Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk (Van Berkel, Jansen & Bax (red.)) stond het rende- ment van het hoger onderwijs volop in de belangstelling. om het studiesucces te vergroten. Het betekent ook dat er overal in het hoger onderwijs initiatieven worden ontplooid en uitgeprobeerd, en dat wij van elkaar kunnen leren. Anders geformuleerd, de uitdaging is groot, het verbeterpotentieel idem en de potentiële 'return on investment' hoog. Studiesucces Hoger Onderwijs helpt je bij het zo optimaal mogelijk inrichten van de beïnvloedbare factoren om de kwaliteit van het Hoger Onderwijs zo goed mogelijk te verbeteren. 142 STUDIESUCCES IN HET HOGER ONDERWIJS Nederland zichtbaar, maar ook in ons omringende landen (Baker, 2014). Veel leerlingen, en hun ouders, sturen al bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs aan op een route die toe - gang biedt tot het hoger onderwijs. Het opinieartikel Voorbij studiesucces als rendement: samen werken aan maatschappelijk relevant hoger onderwijs van Glastra, Van Middelkoop en Martens, waarin de bevindingen uit het boek Studiesucces zijn samengevat, vormt de opmaat naar de discussie. Sturen op studiesucces is volgens de auteurs in de afgelopen tien jaar geen succes gebleken. De vraag wat het hoger onderwijs te bieden heeft voor de samenleving en de groeiende en steeds meer diverse studentenpopulatie, verdwijnt achter een technocratische meet- en verantwoordingspraktijk. Dit boek biedt een reconstructie van het invloedrijke discours over studiesucces in het hoger onderwijs, waarin beleid, onderzoek en praktijk in onderlinge wisselwerking een rol spelen....

INFORMATIE

AUTEUR
Folke Glastra
DIMENSIE
8,32 MB
BESTANDSNAAM
Studiesucces in het hoger onderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

Het begrip studiesucces speelde het afgelopen decennium een centrale rol in discussies over het hoger onderwijs. Gericht beleid moet ervoor zorgen dat dit onderwijs bijdraagt aan een internationaal competitieve Nederlandse kenniseconomie en dat het meer en beter gekwalificeerde hoger opgeleiden oplevert voor de arbeidsmarkt. Dat alles moet zo effici�nt mogelijk gebeuren, door vermindering van de uitval van studenten en een rendementsverbetering in studieduur. Maar wat studiesucces nu eigenlijk inhoudt, en hoe dit concept ingrijpt op het onderwijsbeleid, de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek, blijft daarbij onderbelicht. Het bepalen van studiesucces komt steeds meer neer op het meten en verantwoorden van studiegegevens. De vraag wat het hoger onderwijs te bieden heeft voor de samenleving en de groeiende en steeds meer diverse studentenpopulatie, verdwijnt achter een technocratische meet- en verantwoordingspraktijk. Dit boek biedt een reconstructie van het invloedrijke discours over studiesucces in het hoger onderwijs, waarin beleid, onderzoek en praktijk in onderlinge wisselwerking een rol spelen. De auteurs bespreken niet alleen de beperkingen van dat discours, maar zoeken ook nadrukkelijk naar tegendraadse opvattingen, nieuwe benaderingen en andere verhoudingen tussen de hoofdrolspelers. Op deze wijze proberen zij het debat over studiesucces los te breken uit de rendementsverstarring en tegelijk alternatieven te bieden. Een hoognodige exercitie in een tijd waarin het hoger onderwijs meer moet bieden dan alleen een bijdrage aan een competitieve nationale economie.

Wil je het boek lezen?Studiesucces in het hoger onderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Folke Glastra. Lezen Studiesucces in het hoger onderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN